Darmowa dostawa od 150 zł
Ekspresowa wysyłka

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PRZEPISNAZDROWIE.EU

Regulamin Sprzedaży/ Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość obowiązujące od 08.04.2013 r.

I. Postanowienia Ogólne:

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez firmę I-VITA Iwona Studniczka zarejestrowana w CEIDG o numerze REGON:931957125, NIP: 8991814511; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posługującą się numerem NIP 8991814511  i REGON 931957125,dalej jako I-VITA

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym PRZEPISNAZDROWIE.EU, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a I-VITA Iwoną Studniczką, zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym PRZEPISNAZDROWIE.EU/ portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez firmę I-VITA Iwona Studniczka jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

5. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego PRZEPISNAZDROWIE.EU oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.

6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym PRZEPISNAZDROWIE.EU/na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.)

8. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego PRZEPISNAZDROWIE.EU oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki (chyba, że jest to odrębnie zaznaczone).

9. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego PRZEPISNAZDROWIE.EU.

10. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a) Płatności online - Blue Media (przedpłata), przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata). Obsługujemy także kart płatnicze: 

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności karta płatniczą rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

Płatność może być także dokonywana przez dostępnych na stronach WWW sklepu internetowego PRZEPISNAZDROWIE.EU lub portalu internetowego Allegro.pl Agentów Rozliczeniowych.

b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl

* Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl - spółka DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul.Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1 697 000 zł w całości opłacony, NIP: 7811733852.

b) za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

11. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej do każdego zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

12. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa I-VITA Iwona Studniczka do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

13. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres email gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Dokonując zakupu w naszym sklepie akceptujesz doręczenie faktury elektronicznej dokumentującej zakup (stosownie do art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j.)). Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 03.12.2013 r. (Dz.U.2013.1485) - faktura VAT nie musi zawierać oznaczenia ORYGINAŁ/KOPIA oraz nie musi posiadać pieczątki i podpisu wystawcy.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

15. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną. Prosimy o sprawdzanie również skrzynki Spam.

16. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli nadanego na adres: I-VITA Iwona Studniczka ul. Włościańska 9a, 49-304 Brzeg lub elektronicznie na adres sklep@przepisnazdrowie.eu. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji I-VITA Iwona Studniczka traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

17. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, I-VITA Iwona Studniczka ma prawo doliczyć opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez I-VITA Iwona Studniczka kosztów transakcji, liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub produktów. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję kartą płatniczą lub kredytową jest wtedy wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

18. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci transakcji poprzez serwis PayPal, I-VITA Iwona Studniczka dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez I-VITA Iwona Studniczka kosztów transakcji liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub zamówionych produktów. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję poprzez serwis PayPal jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

III. Realizacja zamówienia.

19. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://przepisnazdrowie.eu./index.php?d=rejestracja lub poprzez dodanie produktów do koszyka bez rejestracji i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Warunkiem świadczenia sprzedaży przez Sklep jest spełnienie wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu przez Klienta tj. komputer, połączenie z siecią Internet, dostęp do poczty elektronicznej oraz posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www. Minimalne wymaganie techniczne wymagane do spełnienia to:

- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX JavaScrip i Cookies lub

- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies, Google Chrome, Safari, Opera,

- minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

20. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

a) dokonywania zakupów w sklepie internetowym PRZEPISNAZDROWIE.EU,

b) jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

c) jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

d) opiniowania produktów bez konieczności moderacji i akceptacji ze strony PRZEPISNAZDROWIE.EU,

e) prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,

21. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

22. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

23. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

a) wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sprzedawcy i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

• realizacji umowy przez Sprzedającego,

• informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy PRZEPISNAZDROWIE.EU.

b) powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego PRZEPISNAZDROWIE.EU,

c) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

24. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

25.  Akceptacja regulaminu odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie zakupu w serwisie Sprzedawcy. Odmowa akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu PRZEPISNAZDROWIE.EU

26. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.przepisnazdrowie.eu z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez zalogowanie stronie w serwisie firmy PRZEPISNAZDROWIE.EU.

27. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym PRZEPISNAZDROWIE.EU należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

28. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 21 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie może być anulowane. W przypadku zamówienia w serwisie Allegro po tym terminie występujemy do Allegro o anulowanie sprzedaży i zwrot prowizji.

29. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu.

IV. Dostawa.

30. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym PRZEPISNAZDROWIE.EU oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki zamówienia za granicę, Klient powinien się skontaktować w celu ustalenia kosztów wysyłki.

31. Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej: DHL lub Poczty Polskiej SA albo  RUCH we wskazanym przez Klienta miejscu. W przypadku przesyłek zagranicznych korzystamy z pośrednictwa Poczty Polskiej. Forma wysyłki determinuje czas jej dostarczenia (do tego czasu wliczane są tylko dni powszednie):

• przesyłka kurierska realizowana za pośrednictwem DHL jest dostarczana w ciągu 24h od nadania (prosimy o podanie aktualnego nr telefonu dla Kuriera),

• przesyłka kurier48 realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej SA jest dostarczana w ciągu 48h (paczka nieodebrana i awizowana trafia do najbliższego urzędu pocztowego),

• e-przesyłka odbiór w punkcie kurier48 jest dostarczana za pośrednictwem Poczty Polskiej SA w ciągu 48h (prosimy o podanie aktualnego nr telefonu komórkowego - Klient jest informowany przez pocztę o dotarciu paczki do wskazanego urzędu pocztowego za pośrednictwem sms'a. W przypadku braku wiadomości sms'owej po 48h od nadania paczki, prosimy o kontakt)

• przesyłka do kiosków Ruchu jest realizowana za pośrednictwem RUCH SA w ciągu max. 48h (prosimy o podanie aktualnego nr telefonu komórkowego - Klient jest informowany o kodzie dostępu,uprawniającego do odbioru przesyłki za pośrednictwem sms'a)

• przesyłka listem poleconym jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 48h.

32. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany każdorazowo w podsumowaniu zamówienia, po wyborze lub potwierdzeniu opcji dostawy.

33. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 7 dni roboczych. 90% naszych zamówień wysyłamy w ciągu 24h.  Maksymalny czas nadania przesyłki to 48h. Gdyby realizacja miała przekroczyć 48h (w przypadkach losowych, czy też braków magazynowych) powiadamiamy Klienta mailowo i Klient decyduje czy będzie oczekiwać na realizację czy wybiera natychmiastowy zwrot gotówki. Zamówienie złożone do godz. 17.00 jest przyjęte do realizacji tego samego dnia. Po tej godzinie, przyjęcie następuje dnia następnego. O przyjęciu do realizacji zamówienia decyduje wybrana forma płatności. Płatność dokonana za pośrednictwem Agentów Rozliczeniowych lub przesyłka pobraniowa jest przyjmowana do realizacji natychmiast. W przypadku bezpośredniej wpłaty na rachunek bankowy – wysyłka jest realizowana po odnotowaniu wpływu na nasz rachunek.

34. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

35. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy DHL lub Poczta Polska SA odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

36.  Zaleca się, aby Klient dokonał sprawdzenia stanu paczki oraz jej zawartości bezpośrednio przy kurierze.  Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem po uregulowaniu płatności.

37. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres mailowy: sklep@przepisnazdrowie.eu.

38. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres mailowy sklep@przepisnazdrowie.eu. Zaleca się, by w miarę możliwości Klient sporządził i dostarczył także dokumentację fotograficzną uszkodzeń.

39. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

40. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, I-VITA Iwona Studniczka może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

41. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby  I-VITA Iwona Studniczka  (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu).  I-VITA Iwona Studniczka  umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@przepisnazdrowie.eu.

42. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Formularz odstąpienia dostępny jest załącznikiem do tego Regulaminu.

43. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

44. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

f) w której przedmiotem świadczenia są produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) zawartej w drodze aukcji publicznej;

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

45. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

46. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym przepisnazdrowie.eu posiada opakowania. Zaleca się nie wyrzucać opakowań przez okres 14 dni od doręczenia produktu.

47. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

48. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

49. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

50. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

51. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt. 44-54 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). I-VITA Iwona Studniczka informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.)

VI. Reklamacje

52. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu maksymalnie 14 dni.

53. W przypadku wystąpienia powodów reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

54. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji opisał powód mailowo.

55. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

56. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

57. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres Sprzedającego.

58. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną napisem „Reklamacja”.

59. Brak opisu „Reklamacja” może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.

60. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację wynik ekspertyzy.

61. Odbiór reklamowanego towaru następuje w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

62. Jeżeli produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy: każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

63. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

64. Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu związanego z towarem lub usługą lub też do zwrócenia się z wnioskiem o podjęcie mediacji. Klient może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).

65. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją zamówienia czy też towarem – prosimy o kontakt. Jednocześnie informujemy, że bezpodstawne wystawianie negatywnych komentarzy naruszające dobre imię firmy jest niedopuszczalne i ma następujące konsekwencje:

• - Art. 212. kk

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

• - Art. 26. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1. Kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach,  świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, w celu szkodzenia przedsiębiorcy, podlega karze aresztu lub grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto, w celu przysporzenia korzyści majątkowej lub osobistej sobie, swojemu przedsiębiorstwu lub osobom trzecim, rozpowszechnia nieprawdziwe lub  wprowadzające w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach  lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa.

VII. Polityka Prywatności

Definicje

1. Administrator - oznacza  I-VITA Iwona Studniczka, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie przepisnazdrowie.eu

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich s

Oferta specjalna

Aliness Cytrynian Magnezu 100mg z POTASEM oraz B6 100 kapsułek P-5-P MAGNEZ

Aliness Cytrynian Magnezu 100mg z POTASEM oraz B6 100 kapsułek P-5-P MAGNEZ

Super cena: 34,90 zł
Oferta ważna jeszcze tylko 3 dni!
Ikona newsletter